KLAUZULE INFORMACYJNE RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWOWYCH UŻYTKOWNIKÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH SERWISU POD ADRESEM WWW.ANDROPOL.PL PROWADZONEGO PRZEZ ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

Niniejszy dokument zawiera informacje o tym w jaki sposób ANDROPOL S.A. z siedzibą w Andrychowie przetwarza dane osobowe osób odwiedzających stronę serwisu, będących usługobiorcami – tj. osobami korzystającymi z usług elektronicznych dostępnych na stronie serwisu, tj. osób korzystających z formularzy kontaktowych oraz ich przedstawicieli.

A. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ SERWISU POD ADRESEM ANDROPOL.PL BĘDĄCYCH USŁUGOBIORCAMI (OSOBAMI KORZYSTAJĄCYMI Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH – FORMULARZY KONTAKTOWYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE SERWISU)

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że:

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka ANDROPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Krakowskiej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, NIP: 5510007736, REGON: 071000677, o kapitale zakładowym w wysokości 10.163.784,00 zł (wpłaconym w całości), dane kontaktowe: ul. Krakowska 83, 34 – 120 Andrychów, adres e-mail: rodo@andropol.pl , nr telefonu: (+48) 85 87 72 101

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 1. w celach niezbędnych do zawarcia i wykonania zawartej z Tobą za pośrednictwem naszego serwisu (www.andropol.pl) umowy o świadczenie usług elektronicznych, tj. usługi Formularz Kontaktowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmujących udzielenie odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie – o ile (w zależności od tego w jakim celu złożyłeś takie zapytanie) udzielenie odpowiedzi nie następuje w ramach przetwarzania Twoich danych osobowych na innej podstawie prawnej (np. jeżeli złożone przez Ciebie zapytanie jest zapytaniem o nasze produkty przed zawarciem z nami umowy lub związane jest z umową jaką z nami zawarłeś, udzielenie odpowiedzi następuje w ramach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w takim wypadku przetwarzamy dalej Twoje dane zgodnie z właściwą informacją o przetwarzaniu danych osobowych w zależności od celu w jakim złożyłeś zapytanie;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

III. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 1. hostingodawca serwera, na którym znajduje się nasz serwis www.andropol.pl (cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań),
 2. hostingodawca naszej poczty e-mail (Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz);
 3. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) – w przypadku możliwości i konieczności wysłania do użytkownika jakiejkolwiek korespondencji pisemnej;
 4. podmiot świadczący nam usługi informatyczne (BIACOM Piotr Kułakowski, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok) – w przypadku konieczności skorzystania z takich usług.

 

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje do państwa trzeciego Twoich danych osobowych, które podajesz w formularzach kontaktowych.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, tj. usługi Formularz Kontaktowy.

 

VI. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prawo do przenoszenia Twoich danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO).

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

 

VII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

VIII. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych dla celu zawarcia i realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych lub wykonanie takiej umowy, w tym udzielenia odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie.

 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

B. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ SERWISU POD ADRESEM ANDROPOL.PL BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USŁUGOBIORCÓW (OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH – FORMULARZY KONTAKTOWYCH DOSTĘPNYCH NA STRONIE SERWISU)

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy że:

 

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich danych osobowych (dalej również jako „administrator”, „my” lub „nas”) jest spółka ANDROPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Krakowskiej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000109997, NIP: 5510007736, REGON: 071000677, o kapitale zakładowym w wysokości 10.163.784,00 zł (wpłaconym w całości), dane kontaktowe: ul. Krakowska 83, 34 – 120 Andrychów, adres e-mail: rodo@andropol.pl , nr telefonu: (+48) 85 87 72 101

 

II. ŹRÓDŁO POZYSKANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot/firma), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) i treść wiadomości/zapytania, zostały nam udostępnione przez usługobiorcę naszego serwisu, którego jesteś przedstawicielem, a w zakresie danych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) pochodzą one również z tych rejestrów, o ile pozyskanie danych z tych rejestrów okaże się potrzebne w celu świadczenia przez nas usług elektronicznych na rzecz wskazanego wyżej usługobiorcy.

 

III. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzane  będą w następujących celach:

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora i wskazanego w pkt II. powyżej usługobiorcę naszego serwisu (www.andropol.pl), którego jesteś przedstawicielem, stanowiących doprowadzenie do zawarcia oraz wykonania umowy o świadczenie usług elektronicznych, tj. usługi Formularz Kontaktowy, zawartej z tym usługobiorcą za pośrednictwem naszego serwisu;
 2. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obejmujących udzielenie odpowiedzi na złożone przez Ciebie zapytanie – o ile (w zależności od tego w jakim celu złożyłeś takie zapytanie) udzielenie odpowiedzi nie następuje w ramach przetwarzania Twoich danych osobowych na innej podstawie prawnej (np. jeżeli złożone przez Ciebie zapytanie jest zapytaniem o nasze produkty przed zawarciem z nami umowy lub związane jest z umową jaką z nami zawarłeś, udzielenie odpowiedzi następuje w ramach przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w takim wypadku przetwarzamy dalej Twoje dane zgodnie z właściwą informacją o przetwarzaniu danych osobowych w zależności od celu w jakim złożyłeś zapytanie;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

IV. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Twoich danych osobowych są:

 1. hostingodawca serwera, na którym znajduje się nasz serwis www.andropol.pl (cyber_Folks S.A., ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań),
 2. hostingodawca naszej poczty e-mail (Domena.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska 119, 85-022 Bydgoszcz);
 3. operatorzy pocztowi (Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa, 00 – 940, ul. Rodziny Hiszpańskich 8) – w przypadku możliwości i konieczności wysłania do użytkownika jakiejkolwiek korespondencji pisemnej;
 4. podmiot świadczący nam usługi informatyczne (BIACOM Piotr Kułakowski, adres: ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok) – w przypadku konieczności skorzystania z takich usług.

 

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

Administrator nie przekazuje do państwa trzeciego Twoich danych osobowych, które podajesz w formularzach kontaktowych.

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych, tj. usługi Formularz Kontaktowy.

 

VII. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Ciebie dotyczą, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO).

W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Ci prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX.WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Twoich danych osobowych dla celu zawarcia i realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie z usługobiorcą wskazanym w pkt II powyżej umowy o świadczenie usług elektronicznych lub wykonanie takiej umowy.

 

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.

C. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z WYKORZYSTYWANIEM PLIKÓW COOKIES.

Niezależnie od zawartych powyżej informacji o przetwarzaniu przez nas danych osobowych, strona naszego serwisu (www.andropol.pl), podobnie jak inne strony internetowe, wykorzystuje również pliki cookies, o czym każdy użytkownik serwisu jest informowany przy pierwszej wizycie na stronie naszego serwisu. Szczegółowe informacje w tym zakresie, m.in. o podstawach prawnych, rodzajach i celach wykorzystywania plików cookies zawarte są w „Polityce prywatności” dostępnej tutaj.