Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Andropol S.A. z siedzibą w Andrychowie

KLAUZULA INFORMACYJNA NA POTRZEBY REKRUTACJI

ANDROPOL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ANDRYCHOWIE

 

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”), poniżej przekazujemy informacje o przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych w związku z prowadzoną przez nas rekrutacją:

 

I. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „administratorem”) jest spółka Andropol spółka akcyjna, z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Krakowskiej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109997, NIP 5510007736, REGON 071000677, o kapitale zakładowym w wysokości 10 163 784,00 zł, dane kontaktowe: ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów, adres e-mail: sekretariat@andropol.pl

 

II. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą:

 1. W przypadku rekrutacji prowadzonych w celu zawarcia umowy o pracę:
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie w jakim przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów prawa, w szczególności art. 221 1-2 i 4-5 ustawy – Kodeks pracy, i obejmujących obowiązek przetwarzania danych osobowych wskazanych w tych przepisach;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody – w zakresie pozostałych danych osobowych oraz w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu;
 5. W przypadku rekrutacji prowadzonych w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej:
 6. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celach niezbędnych do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy cywilnoprawnej, tj. przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz ewentualnie zawarcia umowy cywilnoprawnej;
 7. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani zgody – w zakresie danych osobowych dobrowolnie podanych przez Pana/Panią, które nie są niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy oraz w zakresie danych osobowych przetwarzanych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych;
 8. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu.

 

III. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:

 1. Podmiot świadczący nam usługi księgowo – rozliczeniowe – Spółdzielnia COTTON-TECH z siedzibą w Andrychowie (34-120) przy ul. Krakowska 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000146991, NIP 5651422130, REGON 110705793.
 2. Podmiot świadczący nam usługi obsługi sekretariatu – CONSUO-TECH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (15-688) przy ul. Przędzalnianej 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000880386, NIP 9662146730, REGON 388012815.
 3. Podmiot świadczący nam usługi związane z opieką serwisową sprzętu i oprogramowania komputerowego – Piotr Kułakowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą BIACOM Piotr Kułakowski, stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej – Białystok (15-688)
  Przędzalniana 8, NIP 9660698750, REGON 200060579.
 4. Podmiot świadczący nam usługi hostingu poczty e-mail oraz serwera, na którym przechowywane są pliki z danymi – Domena.pl spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 022), przy ulicy Gdańskiej 119, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000090753, NIP 5542468096, REGON 093031034.
 5. Podmiot odpowiedzialny za oprogramowanie stosowane w zakładach pracy – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-203)
  Walentego Roździeńskiego 188H, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000705385, NIP 6340134346, REGON 003469134.
 6. Podmioty świadczące nam obsługę systemu monitoringu, tj. Stekop Patrol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porosły-Kolonia, ul. Owocowa 6 , Porosły-Kolonia 16-070, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000618960, NIP: 9662104246, REGON: 364523925 w przypadku monitoringu w zakładach w Białymstoku oraz SERIS LAAM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 55, 01-267 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000104881, NIP: 5832702910, REGON: 192086930, w przypadku monitoringu w zakładach w Andrychowie.
 7. Podmiot świadczący usługi w zakresie zarządzania informacjami pomiędzy użytkownikami w sieci korporacyjnej, tj. przede wszystkim usługi Sharepoint w ramach usługi Microsoft 365, spółka  Microsoft Ireland Operations Limited, Attn: Data Protection Officer, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irlandia.
 8. Podmiot świadczący usługi ochroniarskie – Stekop Patrol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porosły-Kolonia (16-070), ul. Owocowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000618960, NIP 9662104246, REGON 364523925.
 9. Podmiot będący operatorem pocztowym – Poczta Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa; KRS 0000334972, NIP 5250007313, REGON 010684960 oraz kurierzy.
 10. Kancelarie prawne, w przypadku gdyby Pana/Pani dane osobowe okazały się konieczne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

 

Administrator co do zasady nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego. Wyjątkiem, w którym Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do Państwa trzeciego, jest transfer tych danych wykonywany przez dostawcę oprogramowania Office 365 i usługi Sharepoint, czyli Microsoft Ireland Operations Limited, który informuje, że w pewnych sytuacjach dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki. W/w spółka informuje przy tym, że przy transferze danych opiera się na standardowych klauzulach umownych według wytycznych Komisji Europejskiej oraz umowie ramowej DPF (Data Privacy Framework).

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez administratora:

 • do zakończenia procesu rekrutacyjnego; albo
 • w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią dodatkowej zgody na przechowywanie Pana/Pani danych osobowych zawartych w złożonych przez Pana/Panią dokumentach rekrutacyjnych na potrzeby ewentualnych, przyszłych rekrutacji prowadzonych przez administratora – Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do upływu okresu czasu, na jaki powyższa zgoda została wyrażona lub do czasu jej wycofania; albo
 • w zakresie danych osobowych istotnych z punktu widzenia dochodzenia lub obrony roszczeń, co do których przepisy prawa nie przewidują obowiązku ich przechowywania przez określony okres – do przedawnienia potencjalnych roszczeń, co do zasady nie dłużej niż 3 lata, do końca roku kalendarzowego.

 

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz do przenoszenia Pana/Pani danych (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

 

VII. WYCOFANIE ZGODY

 

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy skierować odpowiednie oświadczenie do administratora np. telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

 

VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

 

W zakresie w jakim przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.

 

IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

 

Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie przez administratora Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

X. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie danych osobowych określonych w art. 221 § 1, 2 i 4 ustawy – Kodeks pracy w przypadku rekrutacji prowadzonych w celu zawarcia umowy o pracę, jak również w zakresie danych osobowych niezbędnych do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy cywilnoprawnej w przypadku rekrutacji prowadzonych w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej, niepodanie tych danych uniemożliwi wzięcie przez Pana/Panią udziału w procesie rekrutacji.

 

XI. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE

 

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.