Klauzulą informacyjną dla kandydatów do pracy w Andropol S.A. z siedzibą w Andrychowie
 1. Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji jest Andropol S.A. z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Krakowskiej 83, KRS 0000109997 NIP 551 000 77 36, REGON 071000677. Administrator danych powołał osobę odpowiedzialną prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@andropol.pl.
 2. Dane osobowe kandydatów do pracy w Andropol S.A. będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy – wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach lub zawarcia umowy o staż.
 3. Administrator Danych nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 4. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt.4, w każdym momencie poprzez zawiadomienie pracodawcy. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji (na podstawie listy rezerwowej) nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.
 6. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 7. Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym tj. podmiotowi prowadzącemu księgi handlowe i rachunkowe oraz kadry, jak również podmiotom obsługującym spółkę w zakresie IT, dostawcom systemów internetowych oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub podmiotom z którymi spółka zawarła umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane kandydatów do pracy w ANDROPOL S.A. przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 9. Kandydaci do pracy w ANDROPOL S.A. posiadają prawo żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 10. Kandydaci do pracy w ANDROPOL S.A. mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji odnośnie dochodzenia praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajduje się na stronie www.uodo.gov.pl
 11. Dane osobowe kandydatów do pracy w ANDROPOL S.A. nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie ANDROPOL S.A. CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych – świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.